Menu Zavřeno

Ceny právních služeb

Advokátovi jako podnikateli za poskytování právních služeb náleží odměna.

Výše odměny advokáta může být určena dvěma způsoby: sjednána smluvně, anebo stanovena podle advokátního tarifu (mimosmluvní odměna).

Advokát má vedle nároku na odměnu advokáta též nárok na náhradu hotových výdajů (zejména cestovné, poštovné, uhrazené poplatky atd.) a na náhradu za promeškaný čas.

Smluvní odměna

V případě, kdy jsou právní služby poskytovány na základě smlouvy o poskytování právních služeb (tzn. klient si advokáta vybere sám a není mu ustanoven nebo určen), může být výše odměny advokáta, resp. způsob jejího určení, stanovena smluvně.

Odměna advokáta může být sjednána především jako

  • časová – za určitý časový úsek, např. 10 minut nebo 1 hodina
  • úkonová – za provedení úkonu např. podání žaloby, odvolání
  • paušální – pevná částka, která advokátovi náleží na zpravidla kalendářní měsíc bez ohledu na objem vykonané práce
  • za vyřízení věci
  • podílová – určitý podíl z hodnoty předmětu plnění (např. z žalované částky)
  • pactum de quota litis (success fee) – cílová prémie či podíl na výsledku

Známe hodnotu své práce a cenově se nepodbízíme, přesto není jednoduché dopředu stanovit jakýsi ceník, podle kterého by bylo možné určit cenu všech poskytovaných právních služeb, smluvní odměnu proto sjednáváme s každým klientem individuálně.

Sjednávání smluvní odměny je závislé na více faktorech – složitosti daného případu, jeho unikátnosti, hodnotě předmětu plnění, časové náročnosti, o jak naléhavou záležitost jde atd. Při sjednávání odměny se dohodneme na takové odměně nebo způsobu jejího určení, která bude odpovídat poskytované službě a která bude spravedlivá pro obě strany.

Pravidla pro sjednávání smluvní odměny jsou právními předpisy upravena jen velmi obecně, platí, že smluvní odměna musí být přiměřená a nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci.

Mimosmluvní odměna

Mimosmluvní odměna se určuje podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Podle advokátního tarifu se postupuje v případě, kdy výše odměny nebyla mezi advokátem a klientem sjednána (ačkoli sjednána být mohla).

Podle advokátního tarifu se při určení odměny postupuje dále v případech, kdy je advokát klientovi 

  • ustanoven orgánem veřejné moci (např. soudem) nebo
  • určen Českou advokátní komorou,

tedy v případech, kdy si klient nevybírá konkrétního advokáta. 

Výše odměny advokáta se určí podle advokátního tarifu dále při stanovení nákladů řízení, jejichž náhrada se klientovi přiznává rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu. Pokud tedy soud nebo jiný orgán přiznává některému z účastníků řízení náklady právního zastoupení, vychází z se advokátního tarifu, a nikoli ze smlouvy mezi advokátem a klientem.