Menu Zavřeno

Ceny právních služeb

Advokátovi jako podnikateli za poskytování právních služeb náleží odměna.

Výše odměny advokáta může být určena dvěma způsoby: sjednána smluvně, anebo stanovena podle advokátního tarifu (mimosmluvní odměna).

Advokát má vedle nároku na odměnu advokáta též nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas.

Smluvní odměna

V případě, kdy jsou právní služby poskytovány na základě smlouvy o poskytování právních služeb (tzn. klient si advokáta vybere sám a není mu ustanoven nebo určen), může být v rámci kontraktační svobody stran výše odměny advokáta, resp. způsob jejího určení, stanovena smluvně.

Odměna advokáta může být sjednána především jako

  • časová – za určitý časový úsek, např. 10 minut nebo 1 hodina
  • úkonová – za provedení úkonu např. podání žaloby, odvolání
  • paušální – pevná částka, která advokátovi náleží na zpravidla kalendářní měsíc bez ohledu na objem vykonané práce
  • za vyřízení věci
  • podílová – určitý podíl z hodnoty předmětu plnění (např. z žalované částky)
  • pactum de quota litis (success fee) – cílová prémie či podíl na výsledku

Sjednávání smluvní odměny je závislé na mnoha faktorech – složitosti daného případu, jeho unikátnosti, hodnotě předmětu plnění, časové náročnosti, o jak naléhavou záležitost jde atd. Vzhledem ke specifické povaze služeb poskytovaných advokátem je proto velice obtížné sestavit jakýsi ceník, podle kterého by šlo předem určit cenu jakékoli služby. Při sjednávání odměny se dohodneme na takové odměně nebo způsobu jejího určení, která bude odpovídat poskytované službě a která bude spravedlivá pro obě strany.

Pravidla pro sjednávání smluvní odměny jsou právními předpisy upravena jen velmi obecně a platí, že smluvní odměna musí být přiměřená a nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci.

Mimosmluvní odměna

Mimosmluvní odměna se určuje podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Podle advokátního tarifu se postupuje v případě, kdy výše odměny nebyla mezi advokátem a klientem sjednána (ačkoli sjednána být mohla).

Podle advokátního tarifu se při určení odměny postupuje dále v případech, kdy je advokát klientovi 

  • ustanoven orgánem veřejné moci (např. soudem) nebo
  • určen Českou advokátní komorou,

tedy v případech, kdy si klient nevybírá konkrétního advokáta. 

Advokátní tarif je poměrně starým předpisem, který nepříliš odpovídá současné době. Ačkoli by se mohlo zdát, že stanovení odměny podle vyhlášky je předvídatelné a spravedlivé, jedná se pouze o zdání. Tarifní hodnota úkonu ne vždy odpovídá skutečné povaze právní služby. Sepsání jednoduché výzvy k proplacení faktury tak může mít vyšší tarifní hodnotu než podání kasační stížnosti ve složité stavební věci vyžadující specifickou právní i věcnou argumentaci. Pro obě strany proto zpravidla bývá výhodnější odměnu sjednat než se spoléhat na tarif.

Výše odměny advokáta se určí podle advokátního tarifu dále při stanovení nákladů řízení, jejichž náhrada se klientovi přiznává rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu. Pokud tedy soud nebo jiný orgán přiznává klientovi náklady právního zastoupení, vychází z se advokátního tarifu, a nikoli ze smlouvy mezi advokátem a klientem.