Menu Zavřeno

Občanské právo

Občanské právo je základním oborem soukromého práva, který upravuje právní poměry mezi osobami. Do oboru občanského práva spadá např. ochrana osobnosti, práva k movitým a nemovitým věcem (vlastnictví, držba, věcná břemena atd.), smlouvy a závazkové právo, náhrada škody a nemajetkové újmy, rodinné právo, dědické právo, svěřenské fondy nebo ochrana spotřebitele.

V rámci občanského práva poskytujeme zejména tyto služby:

  • Žaloby a zastupování v občanském soudním řízení
  • Zpracování a revize smluv (např. kupní smlouva, nájemní smlouva, smlouva o dílo atd.)
  • Převod nemovitostí
  • Zápis či výmaz zástavního práva nebo věcných břemen lpějících na nemovitých věcech
  • Uplatňování nároku na náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení
  • Vyřizování pozůstalosti a zastupování v dědickém řízení
  • Zpracování občanskoprávních dokumentů jako je např. závět nebo obchodní podmínky