Menu Zavřeno

Stavební právo a územní plánování

Stavební právo je podoborem správního práva, který se zabývá především územním plánováním a prováděním stavebních záměrů. Stavební právo je především o hledání kompromisu mezi zájmem stavebníka a veřejným zájmem, který zahrnuje např. ochranu životního prostředí, památkovou ochranu, požární ochranu nebo hygienické normy, je třeba dbát na to, aby umístění stavby respektovalo stav dopravních cest nebo aby nedošlo ke zhoršení kvality života v oblastech, kam má být stavba umístěna, zároveň však nesmí být bezdůvodně bráněno rozvoji území. Zahájení samotných stavebních prací proto předchází obíhání úřadů a získávání řady potřebných „razítek“, tedy rozhodnutí a závazných stanovisek. Celý proces získávání stavebního povolení je poměrně komplikovaný, často se proto stává, že se někde „zadrhne“. Velkou výzvou v oblasti stavebního práva je především zrychlení povolovacích procesů a také uvedení nového stavebního zákona v život.

V oblasti stavebního práva poskytujeme například tyto služby:

  • Zastupování účastníků územních a stavebních řízení (jak stavebníků, tak dalších „dotčených“ osob)
  • Právní poradenství v souvislosti realizací stavebních záměrů a přijímáním územně plánovací dokumentace a jejími změnami
  • Podávání námitek a připomínek proti návrhu územně plánovací dokumentace
  • Zastupování v řízeních o návrhu na zrušení územně plánovací dokumentace
  • Příprava žalob proti rozhodnutím stavebních úřadů a zastupování v soudním řízení