Menu Zavřeno

Správní právo

Správní právo je rozsáhlým oborem práva, který upravuje činnost a organizaci veřejné správy. Do oboru správního práva se řadí ty právní vztahy, jejichž účastníkem je veřejná správa, resp. orgány veřejné správy. Do styku se správním právem se můžeme dostat například v případě, že žádáme, aby nám veřejná správa přiznala určité právo (např. udělila povolení), anebo naopak v případě, kdy nám veřejná správa ukládá určité povinnosti (např. v rámci přestupkového řízení) či odnímá určité oprávnění.

Správní právo zahrnuje celou řadu oblastí. Může jít například o právo stavební, právo přestupkové, právní úpravu státní služby, právní úpravu územní samosprávy (komunální právo), zadávání veřejných zakázek, provoz na pozemních komunikacích nebo právo životního prostředí. Správní právo se pochopitelně také zabývá úředními postupy vedenými správními orgány, jako je správní řízení, vydávání opatření obecné povahy, kontrolní činnost, se správním právem též úzce souvisí správní soudnictví.

V rámci správního práva poskytujeme zejména tyto služby:

  • Zastupování účastníků správních řízení včetně přestupkového řízení
  • Zastupování ve správním soudnictví (včetně řízení před Nejvyšším správním soudem) – zejm. žaloba proti rozhodnutí správního orgánu, žaloba proti nečinnosti správního orgánu, žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, návrh na zrušení opatření obecné povahy
  • Příprava podání vůči orgánům veřejné správy – žádosti, stížnosti, námitky, odvolání, odpory, podněty, návrhy atd.
  • Jednání s úřady
  • Zastupování při uplatňování nároku na náhradu škody či nemajetkové újmy vůči státu a dalším subjektům veřejné správy
  • Zpracování odborných stanovisek a poskytování právního poradenství týkajícího se platné právní úpravy i připravovaných legislativních změn