Menu Zavřeno

Správní právo

Správní právo je rozsáhlým oborem práva, který upravuje činnost a organizaci veřejné správy. Možná ne každý hned ví, co si pod pojmem správní právo představit, se správním právem se však setkáváme v podstatě denně, zahrnuje totiž právní vztahy, v kterých určitým způsobem vystupují orgány veřejné správy. Potřebujeme-li úřední povolení k určité činnosti, anebo jsou-li nám ze strany úřadů ukládány nějaké povinnosti, dostáváme se do kontaktu s tímto oborem.

Správní právo zahrnuje například právo stavební, právo přestupkové, právní úpravu státní služby, právní úpravu územní samosprávy (komunální právo), zadávání veřejných zakázek, provoz na pozemních komunikacích nebo právo životního prostředí. Správní právo se pochopitelně také zabývá úředními postupy vedenými správními orgány, jako je správní řízení, vydávání opatření obecné povahy, kontrolní činnost, anebo soudním přezkumem činnosti správních orgánů.

Jako profesor správního práva a člověk, který se tímto oborem celý život profesně zabývá, jsem schopný garantovat vysokou kvalitu právních služeb poskytovaných v oboru správního práva.

V rámci správního práva poskytuji zejména tyto služby:

  • Zastupování účastníků správního řízení včetně přestupkového řízení
  • Zastupování ve správním soudnictví (včetně řízení před Nejvyšším správním soudem) – zejm. žaloba proti rozhodnutí správního orgánu, žaloba proti nečinnosti správního orgánu, žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, návrh na zrušení opatření obecné povahy
  • Příprava podání vůči orgánům veřejné správy – žádosti, stížnosti, námitky, odvolání, odpory, podněty, návrhy atd.
  • Zastupování při uplatňování nároku na náhradu škody či nemajetkové újmy vůči státu a dalším subjektům veřejné správy
  • Zpracování odborných stanovisek a poskytování konzultací týkajících se platné právní úpravy i připravovaných legislativních změn