Menu Zavřeno

Státní služba a služební poměr

Patřím mezi nemnoho advokátů, kteří se na problematiku státní služby a služebního poměru specializují. Právní služby poskytuji státním zaměstnancům působícím na různých pozicích ve státní správě.

Státní zaměstnance zastupuji ve správních řízeních vedených služebním orgánem i v kárném řízení vedeném kárnou komisí. Pomohu Vám s obranou proti rozhodnutím služebního orgánu, která se dotýkají postavení státního zaměstnance, především ve věcech změn a skončení služebního poměru, nebo ve sporech o odbytné. Stejně tak nabízím zastupování i v navazujícím řízení před správními soudy. Dále nabízím právní poradenství v oblasti služebních předpisů, kolektivních dohod a dalších otázek se služebním poměrem souvisejícím.

Ve služebním poměru působí přibližně 80 tisíc státních zaměstnanců, kteří se v rámci ministerstev a jiných správních úřadů podílejí na výkonu státní správy. Služební poměr je upraven zákonem o státní službě z roku 2014 a od pracovního poměru, který je v České republice nejběžnější formou výkonu závislé práce, se vyznačuje řadou odlišností. V prvé řadě se jedná o poměr veřejnoprávní, o postavení státního zaměstnance zpravidla jednostranně rozhoduje služební orgán. Proklamovaným cílem zákona o státní službě bylo odpolitizování státní správy a posílení její nezávislosti. Zákon o státní službě vychází z premisy, že některá práva státních zaměstnanců mohou být ve srovnání se zaměstnanci v pracovním poměru omezena, tato omezení by však měla být vyvážena určitými jistotami, stabilitou služebního poměru a dobrými pracovními podmínkami, praxe však ukazuje, že tyto ideje nebyly naplněny tak, jak se očekávalo. Zákon o státní službě je poměrně složitým předpisem, jehož aplikace stále přináší řadu komplikací.

Kromě právní se problematice státní služby věnuji i v rovině akademické – jsem spoluautorem komentáře k zákonu o státní službě a autorem řady odborných článků věnujících se tomuto tématu.

Na těchto stránkách si také můžete přečíst náš webový článek o specificích služebního poměru a jeho odlišnostech od poměru pracovního.