Menu Zavřeno

Správní a přestupkové řízení

Ve správním řízení je advokát oprávněn na základě plné moci zastupovat účastníky řízení jako zmocněnec. Jako advokát zastupuji účastníky různých správních řízení, připravuje pro ně a podávám za ně jednotlivá podání (žádosti, opravné prostředky atd.) a činím další úkony vůči správním orgánům. Zastoupení advokátem, který ovládá hmotněprávní i procesněprávní stránku věci a který se postará o uplatnění práv v rámci řízení, významně zvyšuje Vaše šance na úspěch. Pokud nechcete být ve správním řízení přímo zastoupeni, mohu Vám přinejmenším pomoci s přípravou jednotlivých podání.

V návaznosti na správní řízení se zabývám žalobami proti rozhodnutím správních orgánů a zastupování v řízení před správními soudy.

Kromě zastupování ve správním řízení nabízím právní služby související i s dalšími postupy podle správního řádu, např. při uzavírání veřejnoprávních smluv nebo vydávání opatření obecné povahy.

Správní řízení je takovým postupem správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, které buď zakládá účastníkovi řízení určitá práva či povinnosti, anebo které konstatuje, zda účastník řízení určitá práva nebo povinnosti má či nikoli.

Obecným předpisem, který správní řízení upravuje, je správní řád. Správním řízením je například stavební řízení, přestupkové řízení, řízení o odstranění stavby, různá licenční řízení, řízení o přiznání či odebrání dávky důchodového pojištění atd.

Správní řízení se zahajuje dvěma způsoby: na žádost (např. žádost o stavební povolení), anebo z moci úřední (např. přestupkové řízení). Správní řízení je v České republice zásadně koncipováno jako dvouinstanční – proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně je zásadně možné se bránit odvoláním, o kterém rozhoduje správní orgán druhého stupně.