Menu Zavřeno

Publikační činnost

V rámci své publikační činnosti se v prvé řadě věnuji oblasti správního práva a jeho přesahům do jiných oborů práva veřejného, zejména práva ústavního a trestního. Zaměřuji se zejména na otázky spojené s problematikou správního řízení, komunálního práva a práva na samosprávu, správního trestání, soudní kontroly veřejné správy a služebních vztahů státních zaměstnanců.

V roce 2019 jsem u nakladatelství C. H. Beck vydal učebnici obecné části správního práva jako svou dosud nejdůležitější publikaci, v roce 2021 vyšlo již druhé vydání:

Kromě toho jsem autorem či spoluautorem těchto knih a článků:

Vysokoškolské učebnice:

 • Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9 vydání. Praha : C. H. Beck, 2016. (spoluautor, vedoucí autorského kolektivu)
 • POMAHAČ, R., KOPECKÝ, M., PÍTROVÁ, L., PRÁŠKOVÁ, H., STAŠA, J. Správní právo. Casebook. Praha : Wolters Kluwer, 2018. (spoluautor)

Komentáře:

 • KOPECKÝ, M., STAŠA, J. a kol. Správní řád. Komentář. Praha : Wolters Kluwer, 2022. (spoluautor, vedoucí autorského kolektivu)
 • KOPECKÝ, M., PRŮCHA, P., HAVLAN, P., JANEČEK, J. Zákon o obcích. Komentář. 3. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2017. (spoluautor, vedoucí autorského kolektivu)
 • KOPECKÝ, M. Zákon o místním referendu. Komentář. Praha : Wolters Kluwer, 2016.
 • PICHRT, J., KAUCKÝ, J., KOPECKÝ, M. a kol. Zákon o státní službě. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2020. (spoluautor)

Monografie:

 • KOPECKÝ, M. Právní postavení obcí a krajů. Základy komunálního práva. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2017.
 • BĚLOHLÁVEK, A., KOPECKÝ, M., KALA, P., MATES, P., PROFELDOVÁ, T. Doručování v tuzemském a zahraničním styku. Plzeň : Aleš Čeněk, 2017. (spoluautor)
 • MATES, P., KOPECKÝ, M. Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona). Praha : Leges, 2015. (spoluautor)

Články v odborných časopisech:

 • Výkon trestní pravomoci jinými než soudními orgány (k ústavním základům přestupkového práva). Právník, 2020, roč. 159, č. 2, s. 127-141.
 • Komparace české a slovenské úpravy správního soudnictví. Správní právo, 2018/1-2.
 • Ústavní zakotvení rakouského modelu soudní kontroly správy a jeho následování. Právník, 2017/12.
 • Příslušnost v řízení o přestupcích. Správní právo, 2017/6.
 • Odpovědnost za škodu způsobenou profesní komorou při výkonu veřejné moci. Jurisprudence, 2017/4.
 • Jmenování vysokoškolským profesorem – správněprávní a ústavněprávní otázky. Časopis pro právní vědu a praxi, 2017/3.
 • Osobní působnost přestupkového zákona. Právní rozhledy, 2017/22.
 • Význam materiální právní moci a rei iudicatae v právu správním. Právník, 2016/10.
 • K právní povaze výtky drobných nedostatků osobě podléhající kárné odpovědnosti. Jurisprudence, 2016/3.
 • Poznámka ke skončení služebního poměru na základě žádosti státního zaměstnance. Právní rozhledy, 2016/11. (spoluautor PICHRT, J.)
 • Vztah správního řádu k řízení ve věcech státní služby. Jurisprudence, 2015/5.
 • K postavení územního samosprávného celku jako účastníka správního řízení a k aktuálním otázkám posuzování nestrannosti rozhodování ve spojeném modelu veřejné správy. Právník, 2014/2.
 • The Process of Budgeting and Issues of Indebtedness in the Czech Republic. The Lawyer Quarterly – International Journal for Legal Research, 2014/2. (spoluautoři MARKOVÁ, H., SUCHÁNEK, R.)
 • Přezkumné řízení podle správního řádu k opatřením proti nečinnosti. Jurisprudence, 2014/5.
 • K některým otázkám postavení obviněného v přestupkovém řízení. Správní právo, 2014/1-2.
 • Kontrolní protokol a jeho procesní význam. Správní právo, 2012/5-6.
 • Der gerichtliche Schutz vor fehlerhaften Verwaltungsakten in Tchechien und der Slowakei. Jahrbuch für Ostrecht (München), 2012/1.
 • Stosowanie zasady zakazu reformationis in peius w czeskim postȩpowaniu administracyjnym. Teoria – dydaktyka – praktika (Rzeszów), 2012/1.
 • K otázce uplatňování zákazu reformace in peius ve správním řízení obecném a trestním. Acta Universitatis Carolinae, Iuridica, 2010/1.
 • K zárukám transparentnosti a hospodárnosti při nakládání s komunálním majetkem. Právní rozhledy, 2010/7.
 • K vymezení okruhu účastníků územního a stavebního řízení. Právní rozhledy, 2009/23.
 • Odkladný účinek odvolání podle správního řádu. Bulletin advokacie, 2007/7–8.
 • Uplatňování zásad jednotnosti a koncentrace ve správním řízení. Právní rozhledy, 2007/13.
 • Nový druh soudního deliktu. Správní právo, 2007/8.
 • Nicotná správní rozhodnutí (zejména z pohledu teorie a praxe českého správního práva). Právny obzor (Bratislava), 2007/4.
 • K právní povaze rozhlasových a televizních poplatků. Správní právo, 2005/3.
 • Mandát člena zastupitelstva v obci. Správní právo, 2000/3.
 • Rozhodování o přijetí ke studiu na vysokých školách. Právní rozhledy, 2000/5.

Kapitoly v kolektivních monografiích a sbornících:

 • Přestupková a kárná odpovědnost soudců. In: Bratislava Legal Forum 2019 : The Role of Administration of Justice to Ensure Independent and Transparent Judiciary : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2019.
 • Správa ústřední (od roku 1990). In Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek. Plzeň : Aleš Čeněk, 2019.
 • Veřejné užívání jako možný nástroj sdílení. In: PICHRT, J., BOHÁČ R., MORÁVEK, J. (eds.). Sdílená ekonomika tři roky poté – závěry a perspektivy. Praha : Wolters Kluwer, 2019.
 • Ke změnám v účastenství v řízení o přestupcích. In: SKULOVÁ, S., KLIKOVÁ, A., HEJČ, D. (eds.). Výzvy správního práva a správního soudnictví: pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc. Brno : Masarykova univerzita, 2019.
 • Podnikající fyzická osoba jako subjekt přestupku. In: EICHLEROVÁ, K., ČECH, P., JOSKOVÁ, L., PATĚK, D., PELIKÁN, R., TOMÁŠEK P. (eds.). Rekodifikace obchodního práva – pět let poté : Svazek 1 Pocta Stanislavě Černé . Praha : Wolters Kluwer, 2019.
 • Právo na přiměřené poučení o právech a povinnostech ve veřejné správě. In: ANDRAŠKO, J., HAMULÁK, J., SENKOVÁ, S. (eds.) Ústavné princípy v rozhodovacej praxi správnych orgánov : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2018.
 • Fyzické osoby a podnikající fyzické osoby jako různé subjekty přestupků. In: PICHRT, J. (ed.). Sdílená ekonomika a Praha : Wolters Kluwer, 2018.
 • Uskutečňování stavebního záměru a souhlas vlastníka. In: Sondy do stavebního práva. Praha : Univerzita Karlova, 2018.
 • Obsah práva na samosprávu. In: POMAHAČ, R. (ed.). Veřejné a soukromé právo (správní a trestní aspekty). Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017.
 • Vztahy trestního řízení a řízení o správním deliktu (přestupku) proti právnické osobě. In: Jelínek, J. (ed.) Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha : Leges, 2017.
 • Principy nové úpravy řízení o přestupku. In: FRUMAROVÁ, K. (ed.). Správní trestání. Praha : Leges, 2017.
 • Limity práva na obhajobu v řízení o správních deliktech. In: GŘIVNA, T. (ed.). Právo na obhajobu – Teorie a praxe 21. století. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016.
 • Revizní a obdobné postupy podle správního řádu. In: Rajchl, J. (ed.) Správní řád : 10 let v akci. Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016.
 • K právní povaze služebních předpisů. In: PICHRT, J., KOPECKÝ, M., MORÁVEK, J. (eds.) Služební vztahy a výkon závislé práce. Praha : Wolters Kluwer, 2016.
 • Uplatňování zásady ne bis idem v souvislosti s přestupky a kárnými delikty. In: LENHART, M, HAPČOVÁ, I, HAMUĹÁK, J. (eds.). Impact of the EU Law on the Creation of Principles and Rules of Administrative Sanctioning – Bratislava Legal Forum 2016: Collection of Papers from the International Academic Conference Bratislava Legal Forum 2016. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2016.
 • The Process of Budgeting and Issues of Indebtendness in the Czech Republic. In: MORRISON FRED, L. (ed.). Fiscal Rules – Limits on Governmental Deficits and Debt. Cham : Springer International Publishing, 2016. (spoluautoři MARKOVÁ, H., SUCHÁNEK, R.)
 • Právo účasti na správě věcí veřejných. In: Verejná správa. Základné práva a slobody. Krakow : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015.
 • Právní možnosti slučování obcí v České republice. In: JEŽEK, J., MALAST, J., KOPECKÝ, M., KAŇKA, L. Spolupráce obcí a měst. České a evropské přístupy ke slučování obcí a meziobecní spolupráci. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015.
 • Právní možností meziobecní spolupráce v České republice. In: JEŽEK, J., MALAST, J., KOPECKÝ, M., KAŇKA, L. Spolupráce obcí a měst. České a evropské přístupy ke slučování obcí a meziobecní spolupráci. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015. (spoluautor MALAST, J.)
 • Veřejnoprávní smlouvy jako nástroj meziobecní spolupráce v České republice. In: JEŽEK, J., MALAST, J., KOPECKÝ, M., KAŇKA, L. Spolupráce obcí a měst. České a evropské přístupy ke slučování obcí a meziobecní spolupráci. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015.
 • K vztahu státní správy a samosprávy nejen podle zákona o pomoci v hmotné nouzi. In: POLÁČEK, B. (ed.). Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, 2015.
 • Ukládání sankce zákazu pobytu za přestupek. In: MASLEN, M. (ed.). Právo na spravodlivý proces a správne trestanie: zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2015.
 • Civilní odpovědnost za výkon veřejné moci. In: HANDRLICA, J. (ed.). Veřejné právo a právo soukromé. Aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014.
 • K některým otázkám tzv. plné jurisdikce ve správním soudnictví. In: TRELLOVÁ, L. (ed.) Nový správny súdny poriadok: návrh: zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 25. až 27. septembra 2014 v Dunajskej Strede. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014.
 • K otázkám trestní (ne)odpovědnosti územních samosprávných celků. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – bilance a perspektivy. Praha : Leges, 2013.
 • Principy přezkumu rozhodnutí správních aktů a dalších postupů veřejné správy ve správním soudnictví. In: TRELLOVÁ, L. (ed.). Pôsobnosť a organizácia správneho súdnictva v Slovenskej republike: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012.
 • On Possibilities of Simplifying Administrative Proceedings in Matters under Article 6 of the Convention for the Protection of Fundamental Rights and Freedoms. In: SLÁDEČEK, V. et al. Current Development Tendencies in Public Administration. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2012.
 • Problémy nečinnosti veřejné správy při projednávání správních deliktů. In: KADEČKA, S., KLIKOVÁ, A., VALACHOVÁ, K., GLOTZMANN, F. (eds.). Nečinnost veřejné správy: sborník z mezinárodní konference. Brno : Kancelář veřejného ochránce práv, 2012.
 • Administrative Proceedings in the Matters of Private Law. In: Current Issues of Administrative Procedure, Collection of Papers from the Section of Administrative Law of the International Scholastic Conference LAW AS UNIFYING FACTOR OF EUROPE – JURISPRUDENCE AND PRACTICE (21st – 23rd of October 2010). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010.
 • Možnosti přezkumu ve správním řízení. In: Všeobecné správne konanie, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 8. – 9. októbra 2009 Častá-Papiernička. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010.
 • Porušení místních právních předpisů jako správní delikt. In: ŠTURMA, P., TOMÁŠEK, M. a kol. Nové jevy v právu na počátku 21. století, III., Proměny veřejného práva. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2009.
 • Způsoby soudního přezkumu správních rozhodnutí v podmínkách České republiky. In: Rada Európy a verejná správa, zborník príspevkov z česko-slovenskej vedeckej konferencie konanej 21. – 22. apríla 2009. Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009.
 • Města a jiné obce. In: KADEČKA, S., HAVLAN, P., VALACHOVÁ, K. (eds.) Právní regulace místní (a regionální samosprávy), sborník z 4. letní mezinárodní konference/workshopu. Brno : Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica, 2008.
 • K některým otázkám přenesené působnosti vykonávané orgány obcí (k článku 105 Ústavy). In: KLÍMA, K., JIRÁSEK, J. (eds.). Pocta Jánu Gronskému. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008.
 • Řízení před správním orgánem v prvním stupni – vybrané otázky. In: VOPÁLKA, V. (ed.). Nový správní řád, zákon č. 500/2004 Sb., 500/2004 Sb. Act of 24th June 2004 Code of Administrative Procedure. Praha : ASPI, 2005.