Menu Zavřeno

prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.

Vzdělání a akademické hodnosti

Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy (v roce 1987), na této vysoké škole jsem získal i titul doktora práv – JUDr. (1987) a stal jsem se kandidátem právních věd – CSc. (1993).

Na Právnické fakultě UK v jsem v roce 2012 úspěšně absolvoval habilitační řízení a byl jmenován docentem pro obor správní právo a správní věda.

V roce 2020 jsem byl na návrh vědecké rady Univerzity Karlovy jmenován prezidentem republiky profesorem pro obor správní právo a správní věda.

Advokátní praxe

Právní služby poskytuji nepřetržitě od roku 1992 do současnosti.

Právní praxi jsem začal v roce 1992 jako komerční právník zapsaný v tehdejší Komoře komerčních právníků ČR, od roku 1995 jsem samostatným advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory.

Jako advokát se věnuji problematice soukromého i veřejného práva.

Působení na vysokých školách

Vedle soukromé právní praxe působím jako profesor a vedoucí katedry na katedře správního práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, kam jsem jako akademický pracovník nastoupil v roce 2011.

Od ledna 2024 působím též na Vysoké škole CEVRO.

Od absolvování studia v roce 1987 jsem do roku 2023 působil jako učitel na katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy, naposledy jako profesor.

Působení v poradních a odborných orgánech

Působím ve více poradních orgánech správních orgánů a veřejných institucí, mj. jsem

  • členem Legislativní rady vlády
  • členem rozkladové komise bankovní rady České národní banky,
  • předsedou senátu rozkladové komise ministra průmyslu a obchodu,
  • členem poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání,
  • hodnotitelem Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Dále jsem členem redakčních rad časopisů AUC Iuridica a Právnické listy.

Publikační činnost

Jsem autorem či spoluautorem vícero vysokoškolských učebních pomůcek, monografií, komentářů k zákonům a dalších odborných publikací.

Jsem například

Kromě toho jsem autorem či spoluautorem řady odborných článků, které se věnují oblasti správního práva.