Menu Zavřeno

prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.

Vzdělání a akademické hodnosti

Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy (v roce 1987), na této vysoké škole jsem získal i titul doktora práv – JUDr. (1987) a stal jsem se kandidátem právních věd – CSc. (1993).

Na Právnické fakultě UK jsem úspěšně absolvoval habilitační řízení a byl jmenován docentem pro obor správní právo a správní věda (2012).

V roce 2020 jsem byl na návrh vědecké rady Univerzity Karlovy jmenován prezidentem republiky profesorem pro obor správní právo a správní věda.

Advokátní praxe

Právní služby poskytuji nepřetržitě od roku 1992 do současnosti.

Právní praxi jsem začal v roce 1992 jako komerční právník zapsaný v tehdejší Komoře komerčních právníků ČR, od roku 1995 jsem advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.

Jako advokát se věnuji problematice soukromého i veřejného práva.

Působení na vysokých školách

Vedle soukromé právní praxe působím jako profesor na katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy, na které jsem začal jako učitel pracovat v roce 1987 po absolvování studia.

Rovněž působím jako profesor a vedoucí katedry na katedře správního práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, kam jsem jako akademický pracovník nastoupil v roce 2011.

Působení v poradních a odborných orgánech

Působím ve více poradních orgánech správních orgánů a veřejných institucí, mj. jsem

  • členem rozkladové komise bankovní rady České národní banky,
  • předsedou senátu rozkladové komise ministra průmyslu a obchodu,
  • členem poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání,
  • hodnotitelem Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Dále jsem členem redakčních rad časopisů AUC Iuridica a Právnické listy.

V letech 2015-2019 jsem byl též členem hodnotícího panelu právní vědy a politologie Grantové agentury ČR.

Publikační činnost

Jsem autorem či spoluautorem vícero vysokoškolských učebních pomůcek, monografií, komentářů k zákonům a dalších odborných publikací.

Jsem například autorem učebnice obecné části správního práva (2. vydání 2021), spoluautorem komentáře ke správnímu řádu (2022), autorem monografie Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva (2. vydání, 2017), spoluautorem komentáře k zákonu o obcích (4. vydání, 2022), autorem komentáře k zákonu o místním referendu (2016), spoluautorem komentáře k zákonu o státní službě (2. vydání 2021) a spoluautorem učebnice správního práva prof. Hendrycha, v jejím dosud posledním, 9. vydání, též vedoucím autorského kolektivu. Kromě toho jsem autorem či spoluautorem řady odborných článků věnujícím se oblasti správního práva.

Přehled mé publikační činnosti naleznete zde.

Rodina

Jsem ženatý a se svou ženou Ivonou, rovněž advokátkou, mám dvě dospělé děti.