Menu Zavřeno

NSS: Vliv prominutí penále ex lege na podmínky řízení

Naší kanceláři se podařilo u Nejvyššího správního soudu (NSS) uspět s kasační stížností, která se týkala podmínek řízení za situace, kdy po podání žaloby proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prominutí penále došlo k prominutí penále ze zákona.

Podstata věci spočívá v tom, že se žalobce u Městského soudu v Praze domáhal zrušení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, kterým byla zamítnuta jeho žádost o prominutí penále z důvodu pozdního zaplacení dluhu na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (odstranění tvrdosti zákona dle § 104ch zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení).

V průběhu řízení u městského soudu bylo na základě zákona č. 181/2023 Sb., o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů, penále žalobkyni přímo ze zákona odpuštěno, neboť naplnila podmínky tohoto zákona. Žalobkyně však na výzvu soudu sdělila, že na projednání žaloby trvá.

Městský soud však žalobu usnesením odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., tedy z důvodu nesplnění podmínek řízení. Městský soud dospěl k závěru, že obdobné důsledky jako odpadnutí předmětu řízení má podmínka řízení spočívající v trvání potřeby ochrany práv žalobkyně, tedy že v důsledku odpuštění penále zákonem již žalobce soudní ochranu svých veřejných subjektivních práv nepotřebuje. Nedošlo tak k meritornímu (věcnému) přezkumu žaloby.

S tímto závěrem soudu klient nesouhlasil, proto jsme proti usnesení o odmítnutí žaloby podali kasační stížnost. NSS kasační stížnost shledal důvodnou.

NSS zdůraznil, že podmínkou řízení je existence napadeného rozhodnutí. V daném případě však nešlo o situaci, že by napadené rozhodnutí bylo zrušeno či jinak zaniklo. Dle NSS je od zrušení či zániku napadeného rozhodnutí třeba odlišovat situace, ve kterých například pouze zanikly účinky správního aktu.

NSS uvedl, že v dané věci napadené rozhodnutí i nadále existuje, přestože v důsledku odpuštění penále ex lege dle zákona o odpuštění pojistného v případě jeho zrušení již nebude v dalším řízení fakticky co prominout. To ale v dané věci dle NSS nemá vliv na posouzení zákonnosti napadeného rozhodnutí a žalobci nemůže být jeho přezkum odepřen.

NSS přisvědčil našim námitkám, že městský soud měl v řízení přezkoumávat, zda žalobce nebyl zkrácen na svých právech při posuzování oprávněnosti nevyhovění žádosti o odstraňování tvrdosti zákona v kontextu okolností, které tu byly v době vydání napadeného rozhodnutí, a že přijetí nové právní úpravy (zákona o odpuštění penále) na to nemá žádný vliv.

NSS usnesení městského soudu o odmítnutí žaloby zrušil, a městský soud tak bude muset věc meritorně projednat.