Menu Zavřeno

Co přinese novela zákona o státní službě

Naše advokátní kancelář se věnuje problematice státní služby a samozřejmě také sledujeme, co nového se v této oblasti chystá. Poslanecká sněmovna již schválila poslanecký návrh změny zákona o státní službě, který nyní projednává Senát, a pokud ho Senát schválí a prezident republiky podepíše, měl by v účinnost vstoupit v účinnost 1. ledna 2023. Co nejzajímavějšího chystaná novela přináší?

Dosud přijatých změn zákona o státní službě z roku 2014 se nynější novela zdá být tou zatím nejzásadnější. Novela má podle jejích předkladatelů přinést zejména zjednodušení a zrychlení procesu vstupu do státní služby, rozšíření okruhu osob, které se mohou účastnit výběrového řízení na představené, nahrazení náměstků pro řízení sekce vrchními řediteli sekce nebo zavedení časově omezeného funkčního období představených. Dále má dojít ke změnám podporujícím work-life balance.

Z odborných náměstků se stanou vrchní ředitelé sekce

V současné době na ministerstvech působí dva různé druhy náměstků, a to náměstek člena vlády (tzv. politický náměstek), který není státním zaměstnancem ve služebním poměru, a náměstek pro řízení sekce (tzv. odborný náměstek), který je státním zaměstnancem a představeným podle zákona o státní službě. Náměstek člena vlády je v pracovním poměru ke státu a jmenuje a odvolává jej příslušný člen vlády, náměstek člena vlády není představeným podle zákona o státní službě.

Nově by měl na ministerstvech působit jen jeden druh náměstků, a sice náměstek člena vlády. Ze současných odborných náměstku se stanou vrchní ředitelé sekce. Vrchní ředitel sekce bude moci zastupovat ministra na jednání schůze vlády, na schůzi výboru nebo komise Poslanecké sněmovny včetně vyšetřovací komise nebo na schůzi výboru nebo komise Senátu. Funkční období vrchního ředitele sekce by mělo být pětileté, funkční období by bylo možné opakovat na základě výběrového řízení.

Funkční období představených

Má dojít k rozšíření okruhu představených s časově omezeným funkčním období. Představeným je státní zaměstnanec, který je oprávněn vést podřízené státní zaměstnance, ukládat jim služební úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat výkon jejich služby a dávat jim k tomu příkazy. V současné době mají časově omezené funkční období státní tajemníci nebo náměstek ministra vnitra pro státní službu. Dochází k zavedení funkčního období vedoucího služebního úřadu, vrchního ředitele sekce, ředitele sekce nebo ředitele odboru. Funkční období má být dlouhé pět let. Tato změna má přinést konkurenci do státní služby, motivovat státní zaměstnance a údajně i zkvalitnit výkon služby.

Podle přechodného ustanovení se má u stávajících představených za počátek běhu jejich funkčního období považovat den, kdy byli na místo představeného jmenováni, přičemž jejich funkční období skončí nejprve dnem nabytí účinnosti novely (tedy 1. ledna 2023). Nynější představení budou moci vykonávat službu na svých stávajících místech nejdéle do doby, než bude služební místo obsazeno postupem podle navrhovaného zákona, nejdéle však 12 měsíců ode dne skončení funkčního období, jde-li o vedoucího služebního úřadu, vrchního ředitele sekce nebo ředitele sekce, a 18 měsíců, jde-li o personálního ředitele sekce pro státní službu nebo ředitele odboru, zároveň se však mohou přihlásit do nových výběrových řízení na přeobsazení jejich služebních míst.

Z náměstka ministra pro státní službu bude nejvyšší státní tajemník

Má dojít k terminologické změně, když z náměstka ministra vnitra pro státní službu se stane nejvyšší státní tajemník. Jeho pravomoci a působnost však zůstanou zachovány. Nově by mohl nejvyšší státní tajemník své šestileté funkční období opakovat, to dosud možné nebylo.

Otevření státní služby pro odborníky zvenčí

V současné době se může do výběrových řízení na služební místa představených hlásit jen poměrně úzký okruh osob. Novelou má dojít k většímu otevření státní služby pro kvalifikované odborníky zvenčí, do výběrových řízení by se mohli nově ve větší míře hlásit uchazeči, kteří nepůsobili ve veřejném sektoru, ale po určitou dobu vykonávali činnosti podle § 5 zákona o státní službě (tj. činnosti zahrnuté do státní služby) nebo činnosti obdobné. Doba požadované praxe, popř. požadavek působení ve vedoucí funkci či funkci statutárního orgánu právnické osoby, bude závislý na tom, jak vysoko v hierarchii státní služby se bude obsazovaná pozice nacházet.

Work-life balance

Zřejmě v reakci na novou směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob dochází k rozšíření nástrojů podporujících rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem (work-life balance). Nově se zavádí možnost změny rozvržení služební doby, která umožní např. úpravu začátku či konce služební doby či stlačení pracovního týdne do méně pracovních dnů, již nyní je možné žádat o pružné rozvržení služební doby či o kratší služební dobu. Na povolení těchto nástrojů služebním orgánem budou mít nárok státní zaměstnanci pečující o dítě, které dosud nedosáhlo věku 15 let, a státní zaměstnanci, kteří prokážou, že pečují o osobu blízkou, která potřebuje značnou péči nebo pomoc ze závažného zdravotního důvodu, za podmínky, že tomu nebude bránit řádné plnění úkolů služebního úřadu.

Home-office

Již v současné době lze uzavřít dohodu o výkonu služby z jiného místa (tedy mimo služební úřad či jeho útvar), na uzavření takové dohody však státní zaměstnanec podle současné právní úpravy nemá nárok. Nově budou mít na uzavření dohody nárok tzv. pečující zaměstnanci (viz výše), pokud tomu nebude bránit řádný plnění služebních úkolů a nepůjde-li o činnosti, u kterých výkon z jiného místa nelze sjednat. Podmínky výkonu služby z jiného místa a charakteristika služebních míst, u kterých nelze službu vykonávat z jiného místa, upravuje velice stručné nařízení vlády č. 144/2015. Výkon státní služby z jiného místa nelze sjednat u správních činností spočívajících z převážné části v osobním kontaktu s osobami, který nelze nahradit jiným způsobem komunikace, nebo pro jejichž výkon je nezbytné užití věcí nebo informací, u kterých právní předpis nebo jejich povaha vylučuje nakládání mimo sídlo služebního úřadu nebo jeho organizačního útvaru.