Menu Zavřeno

Odstraňování staveb a dodatečné povolení podle nového stavebního zákona

Nový stavební zákon, stejně jako ten dosluhující z roku 2006, neřeší jen provádění nových staveb, ale zabývá se též problematikou odstraňování již stojících staveb. Existují dvě základní situace, kdy dochází k odstraňování staveb. První je situace, kdy k odstranění stavby dochází z vůle jejího vlastníka, druhou situací je odstranění stavby nařízené stavebním úřadem z důvodu veřejného zájmu.

Povolení odstranění stavby

Je běžné, že se vlastník stavby rozhodne k jejímu odstranění. Důvodem může být třeba nevyhovující technický stav spojený s vysokými náklady na údržbu nebo rekonstrukci, plánovaný developerský projekt či změna využití pozemku.

Pokud se vlastník hodlá stavbu odstranit, zpravidla tak nemůže učinit bez dalšího. Povolení stavebního úřadu k odstranění vyžadují stavby, jejichž realizace podléhá povolení. Platí tedy, že k odstranění je třeba získat povolení u všech staveb s výjimkou staveb drobných. Dále platí, že povolení vyžaduje odstranění staveb obsahujících azbest. Zvláštnímu režimu podléhají stavby, které jsou památkově chráněné.

Odstranění stavby bez povolení stavebního úřadu je přestupkem.

Nařízení odstranění

K odstranění stavby může dojít i z důvodu veřejného zájmu proti vůli vlastníka stavby. Stavební úřad je povinen nařídit odstranění zejména u staveb, které pro svůj závadný stav představují ohrožení svého okolí, které byly provedeny bez povolení či v rozporu s ním (tzv. černé stavby), anebo stavby, které povolení sice nevyžadují, ale byly postaveny v rozporu s právními předpisy. Dále může jít například o stavby, u kterých uplynula stanovená doba jejich trvání, která nebyla prodloužena.

Dodatečné povolení

Černou stavbu provedenou bez povolení nebo v rozporu s ním lze za určitých podmínek dodatečně zlegalizovat. V rámci řízení o nařízení odstranění stavby má vlastník stavby či stavebník možnost požádat o dodatečné povolení. O této možnosti musí být v oznámení o zahájení řízení řádně poučen. Žádost o dodatečné povolení lze podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení o nařízení odstranění stavby. Nebude-li žádost podána v této lhůtě, dodatečné povolení nebude možné.

Řízení o dodatečném povolení stavby je součástí řízení o nařízení odstranění stavby. V případě, že bude podána perfektní žádost o dodatečné povolení, bude se nejprve muset rozhodnout o této žádosti, do té doby nebude možné nařídit odstranění stavby.

Při dodatečném povolování stavby se stavba posuzuje ze stejných hledisek jako v řízení o povolení stavby, stavba musí být především v souladu s územně plánovací dokumentací a cíli a úkoly územního plánování. Dále musí splňovat obecné požadavky na výstavbu a nemůže zasahovat do práv dotčených osob (vlastníků dotčených nemovitostí). Dodatečně povolovaná stavba nesmí vyžadovat rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů podle zvláštního právního předpisu ani povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu. Žadatel zároveň musí ve stanovené lhůtě uhradit pokutu za přestupek spočívající v tom, že provedl stavbu bez povolení nebo v rozporu s ním (byla-li uložena).

Nelze-li stavbu dodatečně povolit, stavební úřad žádost o dodatečné povolení zamítne a nařídí odstranění stavby.

V praxi se lze setkat s mnoha případy, kdy stavebníci nelegálně staví s tím, že se spoléhají na to, že jim bude stavba dodatečně povolena. Tento přístup však s sebou přináší pro stavebníka mnoho rizik a nelze jej doporučit. Stavebník nikdy nemůže mít jistotu, že se načerno prováděnou stavbu podaří dodatečně povolit, provádění stavby bez povolení je navíc přestupkem. Stavební činnosti prováděné bez povolení může stavební úřad zakázat, po dobu řízení o dodatečném povolení není možné ve stavebních pracích pokračovat, nepovolenou stavbu ani nelze legálně užívat. Stavebník se navíc vystavuje riziku, že bude muset stavbu na své náklady odstraňovat. Prováděním stavby bez povolení se navíc nedopouští přestupku jen stavebník, ale i stavební podnikatel, který takovou stavbu provádí.

Výkon rozhodnutí

V rozhodnutí o nařízení odstranění stavby stavební úřad stanoví lhůtu pro odstranění stavby. Ta by měla být přiměřeně dlouhá. V případě, že ve stanovené lhůtě nedojde k odstranění stavby povinným, může být tato povinnost exekučně vymáhána. Stavební úřad může v rámci správní exekuce přistoupit k náhradnímu plnění, které spočívá v tom, že stavební orgán vybere osobu, která stavbu odstraní, přičemž náklady na odstranění budou vymáhány po povinném.