Menu Zavřeno

Nový stavební zákon. Jaké hlavní změny přinese?

Již 1.1.2024 vstoupí v účinnosti jeden z nejvýznamnějších legislativních počinů posledních let – nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. Co ambiciózní nový stavební zákon přináší a co si od něj lze slibovat?

S procesem tvorby nového stavebního zákona byla spojená celá řada vášnivých diskusí. Schválen byl v roce 2021 ještě během minulého volebního období Poslanecké sněmovny a v účinnost měl vstoupil již v polovině letošního roku. Ještě před nabytím účinnosti byl však nový stavební zákon poměrně výrazně novelizován, též byla posunuta jeho účinnost na začátek příštího roku.

Proklamovaným cílem nového stavebního zákona má být dle důvodové zprávy dosažení integrace maximální možné integrace, zjednodušení, zrychlení a zefektivnění správních procesů v oblasti územního plánování a povolování staveb a zvýšení právní jistoty vlastníků nemovitostí a dotčených osob. Snahou tvůrců nového stavebního zákona bylo, aby se muselo vést co nejméně správních řízení a vznikalo co nejméně správních rozhodnutí.

Nakolik se povedlo cíle nového stavebního zákona naplnit, ukáže až praxe. Pravdou však je, že současný stav není ideální. Současný stavební zákon č. 183/2006 Sb. byl novelizován více než 20x, a jednotlivé novelizace ke zjednodušení povolovacích procesů nepřispěli, spíše naopak. Některá stavební řízení trvají neúnosně dlouho, příčinu tohoto stavu však samozřejmě nelze svádět pouze na složitou legislativu.

Původní znění nového stavebního zákona počítalo se zřízením nové soustavy státní stavební správy v čele s Nejvyšším stavebním úřadem. Zachován však zůstane současný model, kdy jako stavební úřady budou zásadně fungovat obecní úřady v rámci přenesené působnosti. Obecními stavebními úřady budou obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady pověřených obcí a další obecní úřady, které budou stanoveny prováděcím právním předpisem. Bude-li v prvním stupni rozhodovat obecní stavební úřad, o odvolání bude stejně jako nyní rozhodovat krajský úřad v přenesené působnosti. Nově se zřizuje pouze Dopravní a energetický stavební úřad (jehož působnost částečně vyplývá z jeho názvu).

Stejně jakou současný stavební zákon bude nový stavební zákon upravovat dvě základní oblasti, a to oblast územního plánovaní a stavební řád. Nový stavební zákon oproti stávajícímu zákonu obsahuje základní požadavky na výstavbu. Tyto technické požadavky dosud nebyly upraveny zákonem, ale pouze prováděcími právními předpisy – vyhláškami.

Projevem zásady jedno řízení – jedno razítko je zrušení územního rozhodnutí. Nynější fáze umístění stavby bude sloučena s řízením o povolení záměru, zanikne tedy dualita územního a stavebního řízení.

Nový stavební zákon také přináší celou řadu procesních změn. Především se snaží zamezit tzv. ping-pongu mezi prvostupňovým a odvolacím správním orgánem. Odvolací správní orgány by v případě, že dojdou k závěru, že napadená rozhodnutí jsou v rozporu s právními předpisy nebo že jsou nesprávná, měly napadená rozhodnutí nebo jejich části měnit. Neměly by tedy napadená rozhodnutí rušit a vracet věci k projednání správním orgánu prvního stupně.

Změnu dozná i soudní přezkum rozhodnutí vydaných stavebními úřady. Lhůta pro podání žaloby se zkracuje na jeden měsíc oproti dvěma, které vyplývají z obecné úpravy v soudním řádu správním. Nepřípustná bude žaloba, která bude obsahovat pouze skutkové a právní důvody, které žalobce neuplatnil v řízení o odvolání, ačkoli tak učinit mohl. Zajímavou změnou je, že soud může v některých případech vadné rozhodnutí stavebního úřadu změnit. Jde o výjimku, správní soudy podle současné úpravy mohou rozhodnutí jakýchkoli správních orgánů pouze rušit.

Posunem má být také digitalizace řízení, která má přinést možnost komunikovat se stavebním úřadem v elektronické formě a činit podání pomocí interaktivních formulářů.

Nástup nového stavebního zákona je bezesporu významným krokem směrem k modernizaci a zefektivnění stavebního procesu v České republice. Slibuje zjednodušení a rychlejší postupy, to, jak se změny projeví v reálném provozu, však zůstává otázkou. Nicméně, nový stavební zákon přináší určitou naději na pozitivní změny a zlepšení pro všechny zúčastněné strany.